1. Generelt
Denne avtalen gjelder mellom Fredrik Singstad (organisasjonsnummer 985446660) og den som registrerer seg for bruk («Brukeren») av fakturer.no («Tjenesten»). Avtalen er inngått når Brukeren aksepterer avtalen ved registrering til Tjenesten.

2. Kort beskrivelse av Tjenesten
Forutsatt at Brukeren har nødvendig kunnskap for å kunne koble seg til Internett, tilbyr Fredrik Singstad muligheten til å sende og følge opp fakturaer, samt diverse tjenester som naturlig faller inn under dette. Det være seg f.eks. utstedelse av kreditnota, fakturakopi, purring, betalingsregistrering mv. Brukeren må selv sørge for nødvendig utstyr og oppkobling til Internett for bruk av Tjenesten.

3. Brukerens forpliktelser
Brukeren forplikter
  a) å ikke benytte Tjenesten på en måte som strider mot loven eller normal skikk og bruk,
  b) å sørge for at alle fakturaer som sendes er rettmessige krav
  c) å holde informasjon om sin bedrift oppdatert i Tjenesten
  d) å ikke benytte Tjenesten på en måte som medfører skade eller annen ubeleilighet for Fredrik Singstad eller tilknyttede selskap

4. Brukerens rettigheter
Brukeren har rett til når som helst å si opp sin avtale med Fredrik Singstad. Det er ingen bindingstid tilknyttet avtalen. Ved oppsigelse får Brukeren rimelig tid til å hente ut kopier av sine dokumenter, for egen oppbevaring.

5. Fredrik Singstad’ forpliktelser
Fredrik Singstad plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger i henhold til gjeldende lov, og kan ikke bruke de registrerte opplysningene på annen måte enn det som kreves for å levere og ta betalt for bruk av Tjenesten.

6. Fredrik Singstad’ rettigheter
  a) Fredrik Singstad kan etter politiets henvendelse gi politiet tilgang til å granske det materialet som sendes, mottas eller lagres gjennom Tjenesten.
  b) Fredrik Singstad har rett til å stenge kontoen til Brukeren med umiddelbar virkning dersom Brukeren misbruker Tjenesten, etter denne avtale eller loven for øvrig, eller Brukeren unnlater å betale for Tjenesten.
  c) Fredrik Singstad har rett til å granske alt materiale som sendes, mottas eller lagres gjennom Tjenesten, dersom det er mistanke om misbruk.
  d) Fredrik Singstad har rett til å foreta endringer av Tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner system og øvrige funksjoner m.m.
  e) Fredrik Singstad kan endre denne avtalen når som helst. Endringer publiseres på www.fakturer.no.

7. Ansvar
Brukeren av Tjenesten har ansvar for at regnskapsdokumentasjon som blir generert gjennom tjenesten blir lagret og oppbevart i henhold til gjeldende regelverk. Brukeren skal også holde brukernavn og passord til Tjenesten hemmelig for uvedkommende.

Fredrik Singstad har ikke ansvar for at fakturaer utsendt av Brukeren blir betalt eller kommer korrekt frem. Fredrik Singstad har kun ansvar for skade som Fredrik Singstad har forårsaket gjennom grov uaktsomhet, og ansvaret er begrenset til erstatning for Brukerens direkte utgifter som følge av dette, og maksimalt 2 000 kr. Fredrik Singstad har ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstå som følge av dataproblemer, materiell eller informasjon utvekslet på Tjenesten. Erstatning kan ikke gjøres gjeldende med mindre varsel er gitt innen én måned fra den dag Brukeren har fått eller burde fått kjennskap til den omstendighet varselet er grunnet på.

8. Priser og betaling
Priser for bruk av Tjenesten finnes på www.fakturer.no. Alle priser kan endres med 30 dagers varsel, og varsel anses gitt på det tidspunkt informasjon om prisendring er kunngjort på www.fakturer.no. Brukeren skal kun betale for bruk av Tjenesten, samt eventuelt fakturagebyr. Faktura sendes etterskuddsvis den 1. i hver måned, med 10 dagers betalingsfrist, dersom slik betalingsmåte er valgt. Ubetalte krav følger normalt vanlige purre- og inkassorutiner, men Fredrik Singstad kan velge å belaste skyldig krav over Brukerens mobiltelefonabonnement ved unnlatt betaling, fremfor å sende til inkasso.

9. Overlatelse
Brukeren har ikke rett til, uten Fredrik Singstad’ skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate sine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. Fredrik Singstad har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til et annet firma tilsvarende Fredrik Singstad.

10. Lover
Denne avtalen skal tolkes og gjelde i enighet med norsk lov uten å ta hensyn til norske regler som leder til at noen annen rett enn den norske skal gjelde.

11. Tvister
Tvister med bakgrunn i denne avtalen skal løses i norsk allmenn domstol og partene er enige om at Oslo er verneting.

12. Data
Tjenesten er basert på at Brukeren selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Fredrik Singstad utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av Tjenestene og har heller intet ansvar for dette. Fredrik Singstad vil ikke overlate passord (dette er i tillegg kryptert og uleselig for Fredrik Singstads ansatte), brukernavn eller personlig informasjon til uvedkommende.